معرفی اعضای شورای هیات های مذهبی

اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان

۱ – جناب آقای رضا مزیدی  رئیس شورا

۲- جناب آقای سید محمد حسینی    منشی

۳- جناب آقای محمد حسن باقری     دبیر

۴- جناب آقای قاسمعلی ذاکری   عضو اصلی

۵- جناب آقای علی محمد غالبی   عضو اصلی

۶- خانم طاهره دهقانی اشکذری نماینده هیئات مذهبی بانوان