معرفی اعضای شورای هیات های مذهبی

اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان

1 – جناب آقای رضا مزیدی  رئیس شورا

2- جناب آقای سید محمد حسینی    منشی

3- جناب آقای محمد حسن باقری     دبیر

4- جناب آقای قاسمعلی ذاکری   عضو اصلی

5- جناب آقای علی محمد غالبی   عضو اصلی

6- خانم طاهره دهقانی اشکذری نماینده هیئات مذهبی بانوان