اعضای کانون مداحان وشعرای آئینی

اعضای سومین دوره کانون مداحان شهرستان اشکذر-

اعضای سومین دوره کانون مداحان شهرستان اشکذر

ردیف  نام خانوادگی            نام                    منصب
۱ فتوحی فیروز آباد          محمود                  عضو اصلی   – رئیس کانون

۲ رفیعی مجومرد         حمید رضا                   عضو اصلی- نایب رئیس

۳ دهقانی اشکذری   محمد حسین                عضو اصلی-دبیر کانون

۴ فقیه مجومرد         محمد کاظم                  عضو اصلی

۵ پور حسینی اشکذری  سید جلال               عضو اصلی

۶ احسانی               محمد                    عضو انتصابی-نماینده شعرا

۷ روستایی فیروز آباد  راضیه                      عضو انتصابی-نماینده بانوان